האם ב"שלוש נקודות" הושמט מידע חיוני מהקורא?

כתב בקונטרס שקר החן: "פתיחת כל ההשמטות בדברי הפוסקים אותם הציג המחבר תוך שהוא מסמן בדברי הפוסק שלוש נקודות, כאשר פעמים שהוא משמיט בכך את מסקנת הפוסק שכוונתו היא לאיסור, ופעמים שבהשמטה זו מתגלה כי הפוסק כיון אך ורק לנידון של ק"ש כנגד פאה נכרית, וכנ"ל מקרים בהם מתבהר כי הפוסק כיון למקרה של הוראת שעה בדיעבד".

האמת: לא מיניה ולא מקצתיה. במקומות הבודדים בפרק הראשון בספר "חן וכבוד" בהם סומנו שלוש נקודות, מדובר בטקסט שהובא בהרחבה בהמשך הספר (שהלא הפרק הראשון הוא "דברי הפוסקים בקצרה") או בטקסט שאינו שייך להבנת הענין, ובכל אופן לא מדובר בפוסק שהוצג "כמתיר" ואינו אלא אוסר.

ודברים אלו יתבארו לקמן, בפרטי ההערות, ובאופן כללי שיטתו של הכותב היא להוציא כל דבר מהקשרו, ולהיתלות בכל מילה מדברי הפוסקים ולבנות עליה תילי תילים של אוקימתות (שמדובר בחצר, או בקריאת שמע), וממילא אם מחבר הספר השמיט מילה שאפשר לעקם ולסלף אותה לשיטתם, הרי זו "השמטה" בעיניו של הכותב, ורמאות והטעיה, ולדוגמא אם הפמ"ג כותב מפורשות שמותר לצאת בפאה לרה"ר, מציג הכותב כמה שורות מדברי הפמ"ג העוסקים בק"ש, ש"הושמטו", וטוען שהתיר רק לק"ש...

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות